Pravila sodelovanja v nagradni igri na profilu Facebook TA NOVAK BUS: 3-dnevni izlet SKOZI BOSNO DO MANDARIN

Organizator nagradne igre je NOVAK BUS, d.o.o., Podgorje ob Sevnični 17A, 8292 Zabukovje – PE Planinska c. 24, 890 Sevnica (v nadaljevanju: organizator). Ta pravila in pogoji so podrobno opisana v nadaljevanju in določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija spletnega portala novakbus.si in so v času izvajanja nagradne igre objavljena na Facebook profilu TA NOVAK BUS https://www.facebook.com/TANovakBus/. S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Nagradna igra poteka: od 12.9.2019 do 15.09.2019. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju NOVAK BUS D.O.O. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri ne smejo sodelovati pogodbeni sodelavci podjetja NOVAK BUS D.O.O. ter njihovi ožji družinski člani. Če je izžreban FB profil pravne osebe, društva ipd. (da torej ne gre za fizično osebo) tega ne bomo upoštevali. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi tujci. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko v Facebook nagradni igri sodeluje le enkrat. Vsakdo, ki do vključno 15. 09. 2019 (do 23:59) v komentar pri Facebook objavi z nagradno igro označi 3 prijatelje, deli in všečka objavo ter obišče organizatorjevo spletno stran in se prijavi na e-novice, sodeluje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre. Z oddajo komentarja se sodelujoči strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre.

Organizator bo podelil naslednjo nagrado: · 3-dnevni izlet SKOZI BOSNO DO MANDARIN za 1 osebo.

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrado je potrebno izkoristiti izključno za odhod 18. 10. 2019.

V žrebanju sodelujejo udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri in izpolnjujejo pogoje sodelovanja v njej. Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih organizatorja, in sicer 16. 09. 2019. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki bodo v času nagradne igre izpolnili pogoje sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo enkrat in prejme le eno nagrado, ne glede na število odgovorov. Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje bomo v žrebanju izžrebali 1 nagrajenca.

Žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izžrebani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba: datum, ura in kraj žrebanja, prisotne osebe, potek žrebanja in nagrajenci. Žrebanje je dokončno. Zapisnik se hrani pri organizatorju.

Nagrajenec bo o nagradi s strani organizatorja obveščen na profilu Facebook TA NOVAK BUS prvi delovni dan po izvedenem žrebanju. Če se nagrajenec ne bo odzval v roku dveh (2) delovnih dni od obvestila o žrebu, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na profilu Facebook TA NOVAK BUS. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade (npr. da nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem kraju in ob dogovorjenem času), izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati ime, priimek, naslov ter kontaktno telefonsko številko in davčno številko.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema, ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na profilu Facebook TA NOVAK BUS v primeru, da bo izžreban, ter tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Nagrajenec mora organizatorju posredovati pisno strinjanje s sprejemom nagrade, davčno številko, strinjanje s plačilom predpisane akontacije dohodnine in soglasje za objavo osebnih podatkov, ki bodo objavljene na Facebook profilu TA NOVAK BUS https://www.facebook.com/TANovakBus/. Za mladoletne osebe podajo navedeno soglasje njihovi starši oz. skrbniki.

Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov za nagrade gre v breme nagrajenca. V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR. V skladu z Zakonom o dohodnini mora nagrajenec sporočiti davčno številko za prevzem nagrade. Davčno številko potrebujemo za prijavo vrednosti nagrade. Dobitnik nagrade mora plačati akontacijo dohodnine. Strinjanje s plačilom akontacije dohodnine je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec se lahko sam odloči, da:
– bodisi bo izkoristil bruto znesek nagrade 199 € in hkrati sam plačal akontacijo dohodnine

–  bodisi organizator od bruto zneska nagrade odbije akontacijo dohodnine in nagrajenec koristi t.i neto znesek nagrade (po odbitku akontacije dohodnine).

Nagrade, izročene nagrajencem (fizičnim osebam) so obdavčene z dohodnino. Po 2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku je za vsa izplačila potrebno pridobiti davčno številko ne glede na obliko oz. višino. Darilo vrednosti nad 42 €, se obruti (po faktorju 1,33) in odvede akontacija dohodnine 25% (obrazec REK). Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili oz. ne posreduje zahtevanih podatkov v 10 dneh od poslanega e-mail sporočila.

Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da upravljavec NOVAK BUS, d.o.o., Podgorje ob Sevnični 17A, 8292 Zabukovje, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so, ime, priimek, mobilna telefonska številka, veljaven elektronski naslov, naslov bivališča, davčna številka. Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se eventualno lahko pojavila kot posledica nedelovanja Facebook spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 12. 9. 2019. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo na Facebook strani TA NOVAK BUS. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanj ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.

NOVAK BUS, d.o.o., Zabukovje, 12.9.2019